ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s.

Jsme sociální podnik patřící do sociálního brandu působícího pod značkou ŠEDOVÁ ,která stojí za několika úspěšnými projekty v nejen v oblasti sociálního podnikání, ale také zaměstnanosti, rozvoje podnikání a vzdělávání. Společnost ŠEDOVÁ perfect pure působí na trhu již od roku 2013 a jako sociální podnik s celkem devíti provozy a naplňuje následující charakteristiky sociálního podnikání:

1) SPOLEČENSKÁ PROSPĚŠNOST v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce je formulována v zakladatelské listině

 • vytváříme tzv. chráněná pracovní místa, tedy takové pozice, kde mohou pracovat OZP (osoby se zdravotním postižením). Samozřejmostí jsou zkrácené úvazky a flexibilní pracovní doba. Společnost působí v kraji: Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Vysočina.

2) ZAMĚSTNÁVÁNÍ min. 30 % osob znevýhodněných na trhu práce

 • cílovou skupinou, kterou podporujeme jsou:
  • dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané: osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, tj. jsou uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR déle než 1 rok; osoby, které mají opakovaně problémy s uplatněním na trhu práce, tj. jsou uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců
  • se zdravotním postižením: osoby podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • ve výkonu nebo po výkonu trestu: osoby, které mají záznam v rejstříku trestů do 10 let od ukončení výkonu trestu
  • opouštějící institucionální zařízení, tzn. zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy22, dále dům na půli cesty nebo jinou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení/služby
  • pečující o jiné závislé osoby: osoby pečující o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • ohrožené vícenásobnými riziky: osoby, které v období alespoň 6 měsíců před vznikem pracovního poměru u zaměstnavatele byly příjemcem příspěvku na živobytí podle zákona o hmotné nouzi
 • v současné době dáváme práci více jak 178 zaměstnancům, kdy zaměstnanci z cílových skupin tvoří více jak 82% všech zaměstnanců.

3) INTEGRACE A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím personálních a integračních nástrojů, které umožňují zaměstnanci výkon pracovní činnosti a zároveň přispívají k řešení jeho individuálních specifických potřeb

 • mezi naše důležité priority patří také integrace a rozvoj zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím personálních a integračních nástrojů, které umožňují zaměstnanci výkon pracovní činnosti a zároveň přispívají k řešení jeho individuálních specifických potřeb.
 •  
  • Poskytování pomoci sociálně potřebným občanům a vytváření podmínek pro jejich uplatnění na trhu práce, tím podpořit obnovu a posílení pracovních návyků a sebedůvěry k zodpovědné práci
  • Vytváření pracovních míst pro sociálně potřebné občany co vede k získání pracovních návyků a zkušeností
  • Poskytování psychosomatické podpory sociálně potřebným občanům ve spolupráci se specializovanými pracovišti.
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti pro sociálně potřebné občany a tím zvýšení jejich kvalifikace a šancí na trhu práce a to prostřednictvím našich kvalifikovaných partnerů a dodavatelů.
 • Osoby z cílových skupin participují na chodu firmy již samotným vstupem do zaměstnání a to převážně na částečný úvazek.
 • Zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou vzděláváni dle jejich individuálních možností a v případě potřeby je jim poskytována psychosociální podpora ve vazbě na jejich individuální plány rozvoje.
 • Ve spolupráci s odbornými asistenty mají zaměstnanci vytvořeny individuální vzdělávací plány, které pravidelně vyhodnocujeme.
 • Novým zaměstnancům psychosociální pracovník společně s mentorem dané CS vytvoří individuální vzdělávací plán pro rozvoj jejich profesních i osobních znalostí tak, aby docházelo ke zvyšování jejich hodnoty na trhu práce. Zaměstnanci také absolvují interní školení, které jim napomáhá k lepšímu začlenění se do pracovního týmu.
 • Na základě individuální konzultace se sociálním pracovníkem je nastaven Plán osobního rozvoje - účast na dalších např. vzdělávacích aktivitách. Součástí plánu je dle povahy obtíží i doporučení a koordinace spolupráce účastníka s navázanou službou, za účelem ulehčení vstupu na trh práce. Tuto aktivitu zajišťuje sociální pracovník ve spolupráci s koordinátorem. Konzultace probíhají minimálně 1x měsíčně v délce individuální potřeby každého člena cílové skupiny na pobočce firmy. Zaměstnancům nabízíme také právní poradenství.

4) ZAPOJOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ a členů do směřování podniku na základě vypracované strategie;

 • zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku formou měsíčních porad na jednotlivých provozovnách, o výsledcích hospodaření podniku a naplňování společensky prospěšných cílů, zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování o směrování podniku. Z těchto porad jsou tvořeny zápisy, které jsou zveřejňovány na dostupných nástěnkách na provozovnách. Zaměstnanci se na poradách podílejí na podnětech týkajících se zefektivnění jejich práce, návrzích pracovních benefitů, možností odměňování, tvorbě cenové politiky, nákupech nových technologiií a dalších možných inovativních nástrojů

5) REINVESTICE MIN 51% ZISKU do rozvoje sociálního podniku a/nebo do naplnění jeho společenské prospěšnosti;

 • tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku
 • více než 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů a informace o využití případného zisku je veřejně dostupná – za rok 2021 byl zisk společnosti ve výši 562 tis. Kč ve výši 100%
 • investován do nákupu vozového parku, za rok 2022 byl generován zisk společnosti ve výši 950 tis. Kč ve výši 100% investován do nákupu nových technologií potřebných pro provoz prádelny a úklidové služby. Údaje jsou platné k 31. 12. 2022

6) NEZÁVISLOST V MANAŽERSKÉM ROZHODOVÁNÍ a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích (autonomie a transparentnost řízení i vlastnické struktury);

 • manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi

7) LOKALIZACE, podpora místní ekonomiky a spolupráce s místními aktéry;

 • podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby
 • podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele a to zejména v oblasti administrativních pozic a také úklidových pracovníků a to ve výši více jak 80%
 • podnik přednostně nakupuje od místních dodavatelů a to zejména s dodavateli techniky a spotřebního materiálu (Hromek s.r.o. – pronajímatel lešení a techniky, SMERO s.r.o. – chráněná dílna – dodavatel spotřebního materiálu a chemie pro úklid, dodávky kancelářského vybavení, C.W.O. plus s.r.o. – dodavatel vybavení nábytku do kanceláří). Mezi nejdůležitější odběratele patří například Penzion Zaječák, ubytovací zařízení Formanka, Střední odborné učiliště Hustopeče, kde jsou vykonávány úklidové práce a zároveň poskytovány služby prádelny.
 • spolupráce sociálního podniku s místními aktéry – zejména Obec Rohatec, Mas Jižní Slovácko, MAS Hustopečsko. Ve spolupráci s místními aktéry s podnik snaží zejména o vytvoření nových pracovních míst v regionu, zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance, organizuje zábavné a vzdělávací programy jak pro cílovou skupinu, tak jejich děti. Zajišťuje pro děti cílových skupin volné vstupenky do zábavních parků.
 • Podnik se lokálně dle jednotlivých provozů aktivně zapojuje do poskytování potravinové pomoci sociálně potřebným zaměstnancům.

8) ENVIROMENTÁLNÍ ZODPOVĚDNOST ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků a/nebo poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování.

• podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, které jsou veřejně dostupné, a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi. Jsme členem projektu Zelená firma, používáme recyklované tonery, naše pračky jsou ekologické, chemie na praní prádla obsahuje látky, které jsou biologicky odbouratelné, závozy prádla se snažíme plánovat systematicky na jeden okruh, prosazujeme environmentální výchovu zaměstnanců

Mezi klíčové aktivity můžeme zařadit:

 • úklidové práce
 • provoz vlastní prádelny v Hustopečích

Proč si nás vybrat:

 • dlouholetá tradice a zkušenosti
 • vše na profesionální úrovni
 • technologie šetrná k materiálům a životnímu prostředí
 • pokrytí po celé ČR
 • profesionálně vyškolení zaměstnanci
 • kompletní rozsáhlá nabídka služeb
 • spousty spokojených zákazníků

Od samého počátku klademe velký důraz na kvalitu veškerých naší práce.

Pečlivě vybíráme všechny své dodavatele a prioritou je pro nás vždy spokojený zákazník. Naši zaměstnanci jsou tomto duchu vychováváni a naše společné motto je:

„prostě perfektní“

ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s.

ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s.

Budovatelská 872/51
696 01 Rohatec

IČ: 021 19 463, DIČ: CZ02119463

Logo EU - Evropský sociální font

S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s GDPR