PERFECT pure service, o.p.s.

Společnost PERFECT pure service, o,p,s byla založena v roce 2013, v reakci na nepříznivou situaci na trhu práce. Jedná se o sociální podnik, jehož stěžejním cílem je sociální začleňování znevýhodněných skupin na trh práce a pomoc při zajišťování důstojných životních podmínek. Vytváříme pro tuto cílovou skupinu vhodné pracovní podmínky a potřebnou psychosociální podporu a pomoc.

Prostřednictvím svých partnerů a dodavatelů pořádáme potřebné školení osob ze znevýhodněných skupin, které napomáhá ke zvýšení jejich kvalifikace. Zajišťujeme také kurzy a poradenství v otázce finanční gramotnosti, dále pak sociální a právní poradenství.

Jsme sociálním podnikem a naší prioritou je:

1. Společensky prospěšný cíl

 • zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v základních dokumentech

2. Sociální princip

 • a) podíl osob ze znevýhodněných skupin stanovených výzvou tvoří více než 30 % zaměstnanců a tyto informace jsou veřejně dostupné
 • b) zaměstnancům ze znevýhodněných skupin je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby
 • c) zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů, zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojeni do rozhodování o směrování podniku
 • d) zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou vzděláváni dle individuálních možností

3. Ekonomický princip

 • a) tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku
 • b) více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů a informace o využití případného zisku je veřejně dostupná
 • c) manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi

4. Enviromentální princip

 • a) podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, které jsou veřejně dostupné, a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi. Jsme členem projektu Zelená firma, používáme recyklované tonery, naše pračky jsou ekologické, chemie na praní prádla obsahuje látky, které jsou biologicky odbouratelné, závozy prádla se snažíme plánovat systematicky na jeden okruh, prosazujeme environmentální výchovu zaměstnanců

5. Lokální princip

 • a) podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby
 • b) podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele
 • c) podnik přednostně nakupuje od místních dodavatelů
 • d) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

Vytváříme tzv. chráněná pracovní místa, tedy takové pozice, kde mohou pracovat OZP (osoby se zdravotním postižením). Samozřejmostí jsou zkrácené úvazky a flexibilní pracovní doba. Společnost působí v kraji: Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Vysočina.

PERFECT pure service, o.p.s.

PERFECT pure service, o. p. s.

Budovatelská 872/51
696 01 Rohatec

IČ: 021 19 463, DIČ: CZ02119463

Logo EU - Evropský sociální font