Loga EU

Společnost ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. realizuje v letech 2021 - 2023 projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0015089 - MAS Hustopečsko - Rozvoj prádelny ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s., podpořeného z dotačního programu IROP. Předmětem projektu je rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Zvýšením kapacity prádelny Hustopečích, která funguje na principech integračního sociálního podniku dojde k vytvoření nových pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce v místě tohoto regionu. Jedná se tedy o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vzdělávání, zaměstnání a rozvoj konkurenceschopnosti regionu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Náš cíl

Cílem společnosti ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s. je integrace cílových skupin na na trh práce, tj. vytvořit pracovní příležitosti, které budou dlouhodobé a motivující k osobnímu rozvoji.

Hlavními body jsou

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří zejména:

Osoby z cílových skupin participují na chodu firmy již samotným vstupem do zaměstnání a to převážně na částečný úvazek. Zároveň jsou zapojeny i do procesu firemního vzdělávání, které motivuje pracovníky k osobnímu rozvoji.

Ve spolupráci s odbornými asistenty mají zaměstnanci vytvořeny individuální vzdělávací plány, které pravidelně vyhodnocujeme.

Novým zaměstnancům psychosociální pracovník společně s mentorem dané CS vytvoří individuální vzdělávací plán pro rozvoj jejich profesních i osobních znalostí tak, aby docházelo ke zvyšování jejich hodnoty na trhu práce. Zaměstnanci také absolvují interní školení, které jim napomáhá k lepšímu začlenění se do pracovního týmu.

ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s.

ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s.

Budovatelská 872/51
696 01 Rohatec

IČ: 021 19 463, DIČ: CZ02119463

Logo EU - Evropský sociální font